totalbhakti logo
facebook icon
upload icon
twitter icon
home icon
home icon
style
graypatti

Download Index » Download Namavali » Krishna Namavali
Free Ringtones Button Free Ringtones Button Free Ringtones Button Free Ringtones Button
Lord Krishna
Free Ringtones Button
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SRI KRISHNA SAHASRANAMAVALI

श्रीकृष्णसहस्त्रनामावलिः

1. श्री कृष्णाय नमः ।
2. श्री वल्लभाय नमः ।
3. ॐ शर्गिंणे नमः ।
4. विष्वक्सेनाय नमः ।
5. स्वसिद्धिदाय नमः ।
6. क्षीरोदधाम्ने नमः ।

7. व्यूहेशाय नमः ।
8. शेषशायिने नमः ।
9. जगन्मयाय नमः ।
10. भक्तिगम्याय नमः ।
11. त्रयीमूर्तये नमः ।
12. भारार्तवसुधास्तुताय नमः ।
13. देवदेवाय नमः ।
14. दयासिन्धवे नमः ।
15. देवाय नमः ।
16. देवशिखामणये नमः ।
17. सुखभावाय नमः ।
18. सुखाधाराय नमः ।
19. मुकन्दाय नमः ।
20. मुदिताशायाय नमः ।
21. अविक्रयाय नमः ।
22. क्रियामूर्तये नमः ।
23. अध्यात्मस्वस्वरुपवते नमः ।
24. शिष्टाभिलक्ष्याय नमः ।
25. भूतात्मने नमः ।
26. धर्मत्राणार्थचेष्टिताय नमः ।
27. अन्तर्यामिणे नमः ।
28. कलारुपाय नमः ।
29. कलावयवसाक्षिकाय नमः ।
30. वसुधायासहरणाय नमः ।
31. नारदप्रेरणोन्मुखाय नमः ।
32. प्रभूष्णवे नमः ।
33. नारदोन्दीताय नमः ।
34. लोकरक्षापरायणाय नमः ।
35. रौहिणेयकृतानन्दाय नमः ।
36. योगज्ञाननियोजकाय नमः ।
37. महागुहान्तर्निक्षिप्ताय नमः ।
38. ॐ पुराणवपुषे नमः ।
39. आत्मवते नमः ।
40. शूरवंशैकधिये नमः ।।
41. शौरये नमः ।
42. ॐ कंसशकाविषादकृते नमः ।
43. ॐ वसुदेवोल्लसच्छक्तये नमः ।
44. ॐ देवक्यष्टमगर्भगाय नमः ।
45. ॐ वसुदेवस्तुताय नमः ।
46. ॐ श्रीमते नमः ।
47. ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।
48. ॐ हरये नमः ।
49. ॐ आश्चर्यबालाय नमः ।
50. ॐ श्री वत्सलक्ष्मवक्षसे नमः ।
51. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
52. ॐ स्वभावोत्कृष्टसद्भावाय नमः ।
53. ॐ कृष्णाष्टम्यन्तसम्भवाय नमः ।
54. ॐ प्राजापत्यर्क्षसम्भूताय नमः ।
55. ॐ निशीथसमयोदिताय नमः ।
56. ॐ शंखचक्रगदापद्मपाणये नमः ।
57. ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः ।
58. ॐ किरीटिने नमः ।
59. ॐ कौस्तुभोरस्काय नमः ।
60. ॐ स्फ़ुरन्मकरकुण्डलाय नमः ।
61. ॐ पीतवाससे नमः ।
62. ॐ घनश्यामाय नमः ।
63. ॐ कुन्चितान्चितकुन्तलाय नमः।
64. ॐ सुव्यक्तव्यक्ताभरणाय नमः ।
65. ॐ सूतिकागृहभूषणाय नमः ।
66. ॐ कारागारान्धकारघ्नाय नमः ।
67. ॐ पितृप्राग्जन्मसूचकाय नमः ।
68. ॐ वसुदेवस्तुताय नमः ।
69. ॐ स्त्रोत्राय नमः ।
70. ॐ तापत्रयनिवारणाय नमः ।
71. ॐ निरवद्याय नमः ।
72. ॐ क्रियामूर्तये नमः ।
73. ॐ न्यायवाक्यनियोजकाय नमः ।
74. ॐ अदृष्टचेष्टाय नमः ।
75. ॐ कूटस्थाय नमः ।
76. ॐ धृतलौकिकविग्राहाय नमः ।
77. ॐ महर्षिमानसोल्लासाय नमः ।
78. ॐ महीमंगलदायकाय नमः ।
79. ॐ संतोषितसुरव्राताय नमः ।
80. ॐ साधुचित्तप्रसादकाय नमः ।
81. ॐ जनकोपायनिर्देष्ट्रे नमः ।
82. ॐ देवकीनयनोत्सवाय नमः ।
83. ॐ पितृपाणिपरिष्काराय नमः ।
84. ॐ मोहितागाररक्षकाय नमः ।
85. ॐ स्वशक्त्युद्धाटिताशेषकपाटाय नमः ।
86. ॐ पितृवाहकाय नमः ।
87. ॐ शेषोरगफ़णाच्छत्राय नमः ।
88. ॐ शेषोक्ताख्यासहस्त्रकाय नमः ।
89. ॐ यमुनापूरविध्वंसिने नमः ।
90. ॐ स्वाभासोद्भासितव्रजाय नमः ।
91. ॐ कृतात्मविद्याविन्यासाय नमः ।
92. ॐ योगमायाग्रसम्भवाय नमः ।
93. ॐ दुर्गानिवेदितोद्भावाय नमः ।
94. ॐ यशोदातल्पशायकाय नमः ।
95. ॐ नन्दगोपोत्सवस्फ़ूर्तये नमः ।
96. ॐ वज्रानन्दकरोदयाय नमः ।
97. ॐ सुजातजातकर्मश्रिये नमः ।
98. ॐ गोपीभद्रोक्तिनिर्वृताय नमः ।
99. ॐ अलीकनिद्रोपगमाय नमः ।
100. ॐ पूतनास्तनपीडनाय नमः ।
101. ॐ स्तन्यात्तपूतनाप्राणाय नमः ।
102. ॐ पूतनाक्रोशकारकाय नमः ।
103. ॐ विन्यस्तरक्षागोधूलये नमः ।
104. ॐ यशोदाकरलालिताय नमः ।
105. ॐ नन्दाघ्रातशिरोमध्याय नमः ।
106. ॐ पूतनासुगतिप्रदाय नमः ।
107. ॐ बालाय नमः ।
Copyright © Totalbhakti.com, 2008. All Rights Reserved